Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).
 3. Regulamin nie ma zastosowania do usług świadczonych przez Usługodawcę w inny sposób, ani też do usług świadczonych drogą
  elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem innych domen internetowych, niż domena Serwisu.
 4. Natychmiast po wyświetleniu Serwisu Usługobiorca obowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem, za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie.
 5. Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i z uwagi na jego profesjonalny charakter Usługobiorcą nie może być podmiot nie prowadzący działalności gospodarczej.

II. Definicje

 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
  1. Regulaminie – rozumie się przez to niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
  2. Usługodawcy – rozumie się przez to Spółkę Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy Spółka jawna, ul. Baczyńskiego 6B, 35-210 Rzeszów, NIP: 5170383178, REGON: 367784460, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000686859, adres elektroniczny: biuro@kancelariakantorowski. Radca prawny Piotra Kantorowski wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie pod numerem RZ-850. Radca prawny Paweł Głąb wpisany jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie pod numerem RZ-1200. Kodeks Etyki Radcy Prawnego dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Izby Radców Prawnych,
  3. Usługobiorcy – rozumie się przez to osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Serwisu, w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
  4. Przedsiębiorca – rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z Serwisu w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej,
  5. Serwis – rozumie się przez to serwis internetowy działający pod adresem ochronaproduktu.pl prowadzony przez Usługodawcę,
  6. Usługi elektroniczne – usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach funkcjonalności Serwisu.

III. Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

 1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:
  1. udostępnianie danych i materiałów znajdujących się w Serwisie, zawierających w szczególności informacje o usługach świadczonych przez Usługodawcę oraz działalności Usługodawcy,
  2. umożliwienie przesłania Usługodawcy wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo wstrzymania świadczenia, wszystkich lub niektórych, Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu bez podania przyczyny, a także do całkowitego usunięcia Serwisu, w drodze zmiany niniejszego regulaminu z poszanowaniem praw Usługobiorców.
 3. Wszelkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym w szczególności dotyczące usług świadczonych przez Usługodawcę, mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią wiążącej oferty, zaproszenia do negocjacji ani innego rodzaju oświadczenia woli Usługodawcy.

IV. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Usługodawca świadczy Usługi elektroniczne:
  1. komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Serwisu,
  2. dostęp do sieci Internet,
  3. przeglądarka internetowa.
 2. W przypadku korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu za pośrednictwem tabletu, telefonu lub innego urządzenia mobilnego niektóre
  funkcjonalności Serwisu mogą nie działać prawidłowo lub nie działać wcale, a korzystanie z niektórych Usług elektronicznych świadczonych w ramach Serwisu może być niemożliwe lub utrudnione.
 3. Zakazuje się Usługobiorcy dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania bez zgody Usługodawcy jakiejkolwiek ingerencji w treści zawarte w Serwisie.

V. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą rozpoczęcia przez Usługobiorcę korzystania z Serwisu, poprzez wyświetlenie Serwisu na ekranie urządzenia, z którego korzysta Usługobiorca.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu poprzez jego opuszczenie i bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.

VI. Postępowanie reklamacyjne

 1. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Serwisu Usługobiorca uprawniony jest do złożenia reklamacji.
 2. Usługobiorca może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@kancelariakantorowski lub pisemnie na adres: Kancelaria Prawna Kantorowski, Głąb i Wspólnicy  Spółka jawna, ul. Baczyńskiego 6B, 35-210 Rzeszów.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie nie dłuższym niż 30 dniod dnia jej otrzymania, informując Usługobiorcę niezwłocznie o jej wynikach.

VII. Odpowiedzialność

 1. Wszelkie treści publikowane w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny, nie stanowią porady prawnej w jakiejkolwiek sprawie, jak również nie są reklamą prowadzonej prze Usługodawcę działalności.
 2. Usługodawca dokłada wszelkiej staranności, aby treści publikowane w Serwisie były kompletne i aktualne, jednakże nie udziela gwarancji, iż treści te są pozbawione jakichkolwiek błędów, niedokładności, czy też nie straciły na aktualności od czasu ich publikacji.
 3. Usługodawca nie świadczy za pośrednictwem Serwisu usług prawnych. Skorzystanie z pomocy prawnej Usługodawcy wymaga kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i indywidualnego uzgodnienia warunków umowy z Usługodawcą.

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Usługobiorca może uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego w Serwisie. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiednim nośniku danych.
 2. Usługodawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Usługobiorców poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie, nie później niż w terminie 14 dni przed dniem ich wejścia w życie.
 3. Jeżeli Usługobiorca nie zgadza się na wprowadzenie zmian w Regulaminie uprawniony jest do rozwiązania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422 j.t.).